Skip to content

A pécsi püspöki könyvtár és az irodalmi műveltség

Klimo György pécsi püspökként (1751–1777) kiemelkedően sokat tett a város kultúrájának fejlesztéséért: emelte a papi szeminárium képzésének színvonalát, népiskolákat szervezett, papírmalmot létesített, nyomdászt hívott a városba, sőt egy egyetem megalapítására is kísérletet tett. [1]

1. kép. Klimo György portréja
2. kép. Klimo György nemesi oklevele Mária Teréziától. Bécs, 1753. november 10. Pécs, Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. Történeti Gyűjtemények Osztálya.

Legnagyobb hatású műve azonban a püspöki könyvtár fejlesztése, amelyet 1774-ben a köz szolgálatára bocsájtott, megalapítva ezzel az ország első nyilvános könyvtárát.A könyvtár részére átadott könyveiről halálakor hagyatéki leltár készült. Az állomány 1779-ben 5050 művet tartalmazott 7520 kötetben. [2]

3. kép. Klimo György hagyatéki leltára. Pécs, Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. Történeti Gyűjtemények Osztálya.

A püspök több fiatal tehetséges írót, tudóst is támogatott környezetében, akiknek munkássága máig hatással van a város műveltségére.

Koller József Klimo támogatásával Rómában kutatta a pécsi egyházmegye történetére vonatkozó forrásokat, amely alapján hét kötetben megírta az egyházmegye történetét HistoriaEpiscopatusQuinqueecclesiarum címmel. A mű kiegészítő kötete a Prolegomena címet viseli, amely tartalmazza az 1. számú ókeresztény sírkamra színes reprodukcióját és leírását. Régészeti tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a római kori műemlékek nem pusztultak el. [3]

Szalágyi István szintén a dunántúli egyházmegyék történetét és Pannonia római és ókeresztény emlékeit kutatta. Fő műve a De statuecclesiaePannoniae, amely hét kötetben jelent meg 1777 és 1800 között.

8. kép. De statuecclesiae Pannoniae. Az első kötet címlapja

Papanek György Pécsett végezte teológiai tanulmányait, később olaszi plébános lett. Geographica descriptio comitatus Baranyensis című munkája a megye földrajzi, történelmi és kulturális viszonyairól rajzok sokszínű képet. [4]

Agyich István horvát katonacsaládban született. Egyházi pályára lépve előbb a püspöki törvényszéknél dolgozott, később pécsi kanonok lett és tanári munkát folytatott. „Alkalmi költészetet művelt, latin nyelvű szövegeit választékos stílus, mitikus konstrukció és vergiliusi hagyományokból táplálkozó bukolikus motívumok jellemzik. [5] Bucolicon című költeménye Esterházy Pál püspöki beiktatására készült. A hat ecloga a vergiliusi idillt baranyai tájba helyezi, amelyben a pásztorok a visszatérő aranykort köszöntik.


Irodalom:

Nagy Imre: Öttorony. A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől napjainkig. Pécs, 2013.
Szörényi László: Epikus témák a pécsi latin nyelvű bukolikában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 1988. 25. tom. 31-38. old.
SchmelczerPohánka Éva: A pécsi püspöki könyvtár története (1774–1945). Pécs, 2012.


Virtuális kiállítás vitrinek

Kiállítás Főoldala
A középkori Pécs és a pécsi studium generale
Humanista és reneszánsz irodalom Pécsett
Egyházak és felekezetek együttélése Pécsett
Török világ a Mecsek alján
A jezsuiták kora
A pálosok Pécsett
A pécsi püspöki könyvtár és az irodalmi műveltség
Egyházi és világi írók a 18-19. század fordulóján
Vörösmarty „pécsi triásza”
Szepesy Ignác és a reformkori pécsi irodalmi műveltség
A pécsi színjátszás a 19. században
Ciszterci tanárok Pécsett
Koczián Sándor és Karay Ilona
Pécsi nyelvészek – Kassai József és Mátyás Flórián
Ormánságtól Terézvárig
A 19-20. századi pécsi sajtó
A pécsi sajtó újságíróinak irodalmi munkássága
Surányi Miklós
Pécsi Modernek
A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem


[1] Nagy 2013. 147–152.
[2]Schmelczer-Pohánka 2012. 101.
[3] Nagy 2012. 155–157.
[4] Nagy 2012. 158–159.
[5] Nagy 2013. 160.