Skip to content

Az Erzsébet Tudományegyetem képviselőinek részvétele az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus eseményein

A kongresszusra való készülődés már a megelőző években megkezdődött. 1937 májusában az eucharisztikus szentév megnyitása alkalmából a pécsi székesegyházban ünnepi istentiszteletet celebráltak, melyre az Erzsébet Tudományegyetem képviselőit is meghívták az egyházmegyétől május 18-án érkezett felkérő levélben. Az eseményen az egyetem képviseletében Bozóky Géza jog- és államtudományi kari prodékán vett részt május 23-án.[1]

1. kép. A pécsi egyházmegye meghívója az ETE tanácsa részére az eucharisztikus szentév alkalmából tartott istentiszteletre

Az 1938-as év kiemelt országos eseménye volt a Budapesten rendezett XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A szervezők nemcsak a magánszemélyeket, hanem intézmények, így az egyetemek képviselőit is invitálták a rendezvényre. Így az pécsi Erzsébet Tudományegyetem Tanácsát is felkérték az eseményen való részvételre.

1937 októberében az eucharisztikus szentévre való felkészülés kapcsán a pécsi székesegyházban egyházmegyei eucharisztikus napot tartottak ünnepélyes istentisztelettel egybekötve. Az Erzsébet Tudományegyetem Tanácsához szinte az utolsó pillanatban érkezett meg a meghívó, ezért szóban kérték fel a tanács részéről Vasváry Ferenc jog- és államtudományi, valamint Klemm Antal bölcsészettudományi kari dékánt az eseményen való részvételre.[2]

2. kép. A pécsi egyházmegye meghívója az ETE tanácsa részére az egyházmegyei eucharisztikus napra

Mihalovits Zsigmond kanonok 1938 januárjában kereste meg az Erzsébet Tudományegyetem Tanácsát a szervező bizottság nevében a májusban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszuson való egyetemi megjelenés tárgyában. Scipiades Elemér rektor válaszlevelében az egyetemi részvételéről biztosította a szervezőket és annak mikéntjét is pontosította: „Hálás köszönettel vettem az Eucharisztikus Kongresszusra való jelentkezéssel kapcsolatos nagybecsű értesítését. Egyetemünk Tanácsának határozatából tisztelettel közlöm Méltóságoddal, hogy az egyetem Kis Tanácsa (5 személy, a pedellusok kíséretében – szintén 5 személy –, azaz összesen 10 személy) a Méltóságod értesítésében foglalt […] jelzett ünnepségeken […] résztvesz.[3] Az Erzsébet Tudományegyetem képviseletében végül nem tíz, hanem nyolc fő vett részt az ünnepségeken: Scipiades Elemér rektor, Klemm Antal bölcsészkari dékán, Vasváry Ferenc jog- és államtudományi kari dékán és Neuber Ernő orvoskari dékán. A pedellusok közül Rajczi József főpedellus, Mészáros Ernő, Gyurkovics János, Remsei István pedellusok képviselték az intézményt a budapesti XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszuson.[4]

3. kép. Scipiades Elemér, rektor
4. kép. Klemm Antal, bölcsészkari dékán
5. kép. Vasváry Ferenc, jog- és államtudományi kari dékán
6. kép. Neuber Ernő, orvoskari dékán

Az egyetem főméltóságai és kíséretük az 1938. május 25-én a Hősök terén rendezett megnyitó ünnepségen, május 26-án este a dunai hajós körmeneten vett részt. Május 27-én ott voltak az éjszakai szentségimádáson és éjféli szentmisén. Május 29-én a pápai legátus miséjén a Hősök terén, majd a Bazilikából induló körmeneten is megjelentek az Erzsébet Tudományegyetem tanácsának tagjai. Majd május 30-án az Országház előtti szentmise és a Szent Jobb körmenet zárta a programokat.[5]

7. kép. Ünnepi szentmise a Hősök terén

Az Erzsébet Tudományegyetem képviselői – miként azt a pesti egyetem tanácsa is tette – az ünnepségeket megtisztelve újonnan készített egyetemi díszruháikat öltötték magukra. Az egyetem tanácsa már 1937 őszén készülvén a következő évi ünnepségekre az egyetemi díszjelvények megújítását tervezte el. Ekkor készültek el a dékáni jogarok és a díszöltözetek is. A jogarokat 1937 novemberében rendelték meg, a számlán leírásuk is olvasható: „4 drb. dékáni pedelus bot: 145 cm. magas, alpaccából ezüstözve, a díszítések aranyozva, szabadkézi művészi cizellőr munkával, a gomb felett, Pozsony, Pécs, és bourbon liliomos címer zománcos kivitelben, felette a fakultások jelvényei: kereszt, paragrafus, bagoly, kígyó a tállal, bronzból új modellek után öntve és gondosan utána cizellálva”.[6] Az elkészült díszjelvényeket a rektor az 1938. február 23-i egyetemi tanácsi ülésen mutatta be a tanácstagoknak.

8-9. kép A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar jogara és annak részlete

A jogarterveket Megyer-Meyer Antal, a Képzőművészeti Főiskola rektora készítette, kialakításuk-díszítésük a következő koncepció szerint történt: „Az egyetemi jogarok, azon kor [ti. Anjou-kor] stylusának megfelelően, gót stylusban készültek, egyrészt azonban viselik a kari jelvényeket, másrészt egyetemünk névadójának, Erzsébet királynénak a képmását, amivel, tekintettel, hogy a jogarok az Anjou, továbbá Pozsony és Pécs emblémáit is viselik, áthidalást nyert egyetemünk története Nagy Lajostól egészen Ferencz Józsefig.”[7] A tervező és a megrendelők célja az volt, hogy a használat során, illetve az ünnepségeken is „az Anjou házból származó Nagy Lajos király idején, 1367-ben V. Orbán pápa által Pécsre alapított első magyar egyetemnek ereklyéit akarja […] a most szemlélőkben, meg majd az utódokban is felkelteni.”[8] A jogarokat Budapesten készítette az Oberbauer Alajos Utóda templomi felszereléseket gyártó cég.

 A díszruhákat, melyek „Pécs egyetemének az országéba szorosan kapcsolódó történeti hagyományait lesz hivatva szemléltetni” Misoga Sándor szabósága varrta, a ruhához kapcsolódó sarukat Salamon operaházi cipész készítette.  A pedellusi ruhák átalvetőinek tervezése szintén Megyer-Meyer Antal munkája, a kivitelezést ebben az esetben is az Oberbauer cég végezte. Az átalvetők mellső részén a pápai kereszt és Anjou liliomok, háti részükön címerek (Pozsony és Pécs város címere, valamint az Anjou-ház címere). A címerek „azon statiokat szándékolják megjelölni, amelyeken Pécs egyeteme, az anjou [sic!] idők óta, vándorlásában eddig  megfordult, a melyek közül – a Pécsett való tartózkodás, illetőleg a XV. század eleje körül történt elmulás után ­– az első, a magyar koronázó város, Pozsony volt, ahol Mátyás királynak Universitas Istropolitánája, legalább épületét illetőleg részben még ma is áll. Ezen utóbbi tényre kívánnak az egyetemi tanácsnak – a Mátyás kori íródeákokéval stylusban azonos – kalpagjai emlékeztetni. A pozsonyi statiot pedig – tudjuk – a m. kir. Erzsébet tudományegyetemnek a magyar törvényhozás két háza által 1912-ben hozott nagyemlékü kiárlyunk, I. Ferenc József által ugyanazon év junius 7-én szentesített XXXVI. törvénycikk jelölte ki, ahol az egyetem állt máig, míg azt onnan az 1914-ben megindult világháború eseményeinek sajnálatos következményei Pécsre nem vezették. Ezen utolsó, meg az említett legelső állomás közötti időtartamot a Tanács ruháin a tervező müvész ugy akarta áthidalni, hogy az egyetemi díszterem homlokfalán látható Dudits-féle freskó anjou-kori talárjait a Szent István rend nagy palástjával kombinálta össze. Ezen talárok alatt viseli a Tanács uj kis /Deák Ferenc-féle/ díszmagyarjait, felette pedig már régebbről ismert láncait.”[9]

10-11. kép. A pedellusi talárok átalvetőinek elő- illetve hátoldala
12. kép. A pedellus talárokhoz tartozó kalap

A hazatérő küldöttség költségtérítéséről készült kiadásokról több beadvány is található a Pécsi Egyetemi Levéltár gyűjteményben. A küldöttség tagjainak valamennyi, az utazással kapcsolatos költségét fedezte az egyetem: a budapesti utazás költségeit, a helyi közlekedési kiadásokat, a hordárokat, a küldöttség szálláskiadásait (5 nap), valamint az étkezések árát. A pedellusok költségei 40-60 pengő körül, míg a rektor és dékánok költségei 120-170 pengő közöttiek voltak.[10]

Az ünnepségről visszaérkezve Scipiades rektor az egyetemi küldöttség nevében küldött köszönő levelet Mihalovits Zsigmond kanonoknak: „A mérhetetlen arányú, felejthetetlen emlékű eucharisztikus kongresszusi ünnepségek lélekemelő visszhangjával lelkünkben a magam és a kormányzatom alatt álló m. kir. Erzsébet tudományegyetem Tanácsának őszinte, hálás köszönetét sietek tolmácsolni Méltóságodnak mindazért a lekötelező és kitüntető szívességért és kedvességért, amellyel a kongresszuson való részvételünk alkalmával segítségünkre lenni méltóztatott.”[11]

13. kép. Az Erzsébet Tudományegyetem rektori és dékáni lánca és annak részlete Pozsony címerével
14. kép. Az Erzsébet Tudományegyetem rektori és dékáni láncának részlete Pozsony címerével

Felhasznált források

Pécsi Egyetemi Levéltár

                        PTE EL VIII.101.b.68.d.310/1937–38

                        PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38

Polyák Petra: A bölcsész jogar. (2022. 01. 20.)


Képjegyzék

1. kép. A pécsi egyházmegye meghívója az ETE tanácsa részére az eucharisztikus szentév alkalmából tartott istentiszteletre. Forrás: PTE EL VIII.101.b.66.d.1238/1936–37

2. kép. A pécsi egyházmegye meghívója az ETE tanácsa részére az egyházmegyei eucharisztikus napra. Forrás: PTE EL VIII.1010.b.68.d.310/1937–38 

3-6. kép. A pécsi egyetemi küldöttség: Scipiades Elemér rektor, Klemm Antal bölcsészkari dékán, Vasváry Ferenc jog- és államtudományi kari dékán és Neuber Ernő orvoskari dékán. Forrás: Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Eredeti, Archív Fotógyűjteménye 

7. kép. Forrás: Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Eredeti, Archív Fotógyűjteménye. Forrás: Magángyűjtemény 

8-9. kép. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar jogara és annak részlete. Forrás: Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Történeti Tárgyak Gyűjteménye 

10-12. kép.  A pedellusi talárok átalvetőinek elő- illetve hátoldala és a hozzá tartozó kalap. Forrás: Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Történeti Tárgyak Gyűjteménye 

13-14. kép. Az Erzsébet Tudományegyetem rektori és dékáni lánca és annak részlete Pozsony címerével. Forrás: Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Történeti Tárgyak Gyűjteménye 

További bejegyzéseink


[1] PTE EL VIII.101.b.66.d.1238/1936–37. Eucharisztikus szentév megnyitása alkalmából tartandó istentiszteletre meghívó

[2] PTE EL VIII.101.b.68.d.310/1937–38 A pécsi egyházmegye meghívója az ETE tanácsa részére az egyházmegyei eucharisztikus napra

[3] PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38 Tanácsülés Eucharisztikus kongresszusba bekapcsolódás

[4] PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38 Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos kiadások

[5] PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38 Scipiades Elemér rektor levele Makay István polgármesternek

[6] Polyák Petra: A bölcsész jogar. (2022. 01. 20.)

[7] Polyák Petra: A bölcsész jogar. (2022. 01. 20.)

[8] PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38 Az egyetem Tanácsa testületileg vesz rész Budapesten az Eucharisztikus congresszuson

[9] PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38 Az egyetem Tanácsa testületileg vesz rész Budapesten az Eucharisztikus congresszuson

[10] PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38 Az Eucharisztikus kongresszuson való részvétellel kapcsolatos kiadások

[11] PTE EL VIII.101.b.69.d.840/1937–38 Scipiades rektor levele Mihalovits Zsigmond kanonoknak

A bejegyzést írta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *