Skip to content

A Pécsi Egyetemi Énekkar rövid története

Az egyetemi énekkar 1926 novemberében alakult meg.[1] Az egyetemi hangversenyek rendezésén felül közreműködtek az egyetemi ünnepélyek lebonyolításában, így ők adták elő az ünnepélyes tanácsülések, különböző avatások, egyetemi istentisztelet alkalmával a Himnuszt és a Hiszekegyet.  

Pécsi Egyetemi Énekkarok első hangversenyére 1927. május 28-án fél 9-kor került sor a Pannonia nagytermében. A hangverseny előtti napokban a Pécsi Napló is beharangozta az eseményt. A cikkben kiemelték, mennyire fontos az énekkari tevékenység folytatása az egyetemi évek alatt is, hiszen nemcsak az emberre magára van hatása a zenének, hanem az egyetemi végzetséggel betölthető állásokból visszatekintő egykori énekkari tagok befolyásos pártfogói lehetnek az egyetem eme szervezetének a későbbiekben is.[2]

1. kép – A Pécsi Egyetemi Énekkarok hangversenyének hirdetése, 1927. (Dunántúl, 1927. május 25. 6.)

A hangversenyen a nyitóbeszédet Entz Béla egyetemi tanár, a Pécsi Egyetemi Énekkar tanárelnöke tartotta. Ebben kiemelte a zene jótékony hatását az ember hangulatára és tetteire: „A zene mindenkire hatással van, egyszer csapongó jókedvre serkent, a zenében keresünk enyhülést mélységes bánatunkban. A zene vigaszt nyújt a csüggedőnek, megbékíti a meghasonlottat sorsával, új reményt ébreszt a kétségbeesettben, nagy tettekre készteti az előretörőt, megnyugtatja a szertelent.[3] Entz az énekkar megalapítására utalva elmondta, hogy az egyetem budapesti elhelyezése a helyhiány miatt, a kezdeti pécsi elhelyezés pedig ideiglenes volta miatt nem biztosított megfelelő hátteret egy énekkar megalapításához. Majd így folytatta Entz: „…csak most, mikor már erősebb gyökerekkel kapaszkodtunk meg Pécs városának talajában, érkezett el az ideje, hogy a zene művelésére is időt szakítsunk.[4] A hangversenyen a férfi és a női egyetemi kórus külön és vegyes karként is előadtak több darabot.

Az énekkar karnagya Vadas Gábor, ifjúsági elnöke dr. Niederecker Gáspár tanársegéd volt. Vadas Gábor betegség miatt azonban nem tudta ellátni karnagyi feladatait 1927-ben egy időre, ezért javasolta Zuppancik kollégáját vagy Weigele Oszkár katonai karnagyot, a Pécsi Dalárda karmesterét. A karnagy leveléből a próbák helyszínéről is információkat tudhatunk meg. A hallgatónők próbája a női menzán volt az esti negyed 9-től háromnegyed 10-ig tartó idősávban, a férfi hallgatók próbáját pedig a zeneiskola baloldali folyosójának utolsó utcai termében tartották. Az összkari próbára szintén a zeneiskolában került sor, a bal folyosó udvari termében. Ezeknek a termeknek a használatát a várostól kérvényezték.[5]

7. kép – A Pécsi Egyetemi Énekkar, 1928. (PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d.)

Az 1929. február 27-én tartott VI. rendes tanácsülés jegyzőkönyve szerint Vadas karnagy betegsége azonban súlyosabbnak bizonyult, ami hatással volt az énekkar működésére is. A énekkar szünetelt 1927 és 1929 között. A tanácsülésen a karnagyi jövedelem összegének kijelölése okozta a problémát, illetve ameddig az énekkar nem tudja kitermelni ezt az összeget, milyen alapból finanszírozzák ezt. A vitás kérdések megoldása után 1929 szeptemberében már felhívást tehettek közzé, melyből megtudhatjuk, hogy a szoprán és alt szólamot az egyetem női internátusának, az Erzsébet Kollégiumnak bentlakói adták, a tenor és basszus szólamra pedig 35 férfi hallgató jelentkezését várták.

Az 1931/32. tanév harmadik rendes egyetemi tanácsülésén a rektor, Entz Béla egy előterjesztést olvasott fel az egyetemi énekkar működéséről, vagy inkább annak hiányáról a tanácstagoknak. Kiemelte, hogy folyamatosan küzdenek az énekkar működtetésével, melynek oka leginkább a forráshiány, mindeközben pedig az egyetemi rendezvényekre külsős énekkarokat kellett felkérniük a Himnusz és a Hiszekegy eléneklésére. Mivel az egyetem már meglévő forrásból nem tudná finanszírozni az énekkar működtetését, az előterjesztésben javasolták, hogy a mellékdíjakat emeljék fel 1 pengővel az egyetemi énekkar díjaként. Az innen befolyt összeg fedezné a vezetői tiszteletdíj, a kották és az énekkari tagok támogatását ingyenes vacsorasegély formájában.[6]

Vadas Gábor egy 1932-es, a rektornak címzett levelében szintén az énekkar működtetésének nehézségeit fogalmazta meg. A férfikar létszáma a legnagyobb probléma, mert nem talált annyi megfelelő énekest, akikkel egy teljes kórust működtetni tudott volna. Ezért javasolta, hogy vegyes kórusként működjön tovább az énekkar. További nehézséget jelentett a férfikar próbáinak elhelyezése. A zeneiskola épületéből, valószínűleg a próbák könnyebb látogatása érdekében a fiúmenza helységét javasolta, itt azonban nem volt megfelelő hangszer biztosítva a próbákhoz, illetve nehézséget jelentett az is, hogy a vacsora általában elhúzódik a fél 9 utáni időpontra is, amikor már a próbák lennének.[7]

Az 1937/38. tanév első rendes ülésén 1937. szeptember 29-én a rektor által felolvasott előterjesztés az egyetemi énekkar működésének hiányát tárta a tanácstagok elé. Problémásnak tartották, hogy az énekkar működtetésére szedték az 1 pengős mellékdíjat, miközben „tanévnyitó ünnepi közgyűléssel kapcsolatos Veni Sancté-n való közreműködésre a Gróf Széchenyi gyakorló gimnázium énekkarát, az ünnepélyen való közreműködésre pedig a pécsi Karének Egyesületet[8] kellett felkérnie az egyetemnek. A tanács hosszas vita után újból támogatta az egyetemi énekkar felállítását. Ugyanezen tanév 1938. február 23-án tartott hatodik rendes tanácsülésére beszámolót készített Vadas Gábor az énekkar működéséről. Ebben leírta, hogy az októberi tagtoborzó felhívására 40 fiú jelentkezett, közülük többen azonban csak a beígért szorgalmi és jutalmi díj miatt szerettek volna bekerülni, többen pedig a próbák megkezdése után önként távoztak a kórusból. A végül 28 fővel működő kórus énekkari megoszlását azonban nem tartotta megfelelőnek Vadas így női hallgatókat is bevonva a tanév második felétől már vegyeskarként működtek. A tanács örült a beszámolónak, azonban nehezményezték, hogy a kórusnak még egyetlen fellépést se szerveztek. Az 1937/38-as tanévre próbaévként tekintettek, az énekkar fenntartását azonban csak a tanév során vállalt nyilvános szerepléseik, elért sikereik alapján tartották fentarthatónak.[9] 1938. május 23-án nyilvános hangversenyt tartott az egyetemi énekkar, melyről a Dunántúlban részletes beszámoló jelent meg. A rendezvényt egybekötötték az egyetem aulája átalakítási munkálatainak bemutatásával. Az átalakítások során egy hangosfilmek vetítésére alkalmas gépet és a hozzá kapcsolódó vásznat szereltek fel. A hangverseny egy részét részletesen is leírták: „Az Egyetemi Énekkar előadásában három gregorián, egy Sass Dezső átírat és egy Beethoven szám szerepelt. Teljesítményük minden tekintetben művészi és lenyűgöző volt. Majd Russay György orvostanhallgató hegedűst, Komáromy László joghallgató tehetségesen énekelt.”[10] Mivel az énekkar sikeresen szerepelt a tanév második felében az egyetemi rendezvényeken és saját koncertet is adtak, az egyetemi tanács hozzájárult a vegyeskar további működtetéséhez.[11]

1935-ben Entz a következő szavakkal kérte az egyetemi énekkar tanárelnöki tisztségének lemondását az egyetemi tanácstól: „Törekvésem csak az volt, hogy az egyetemi énekkart megszervezzem, az énekkar vezetését azonban magam is szívesebben látnám olyan professzor kezében, aki az énekkar produkcióját zenei szempontból is meg tudja ítélni, magam ugyanis nem lévén zeneértő, erre nem vállalkozhatom.[12] Az egyetemi tanács Kastner Jenőt, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar ny. r. tanárát kérte fel a feladat ellátására. [13] Miután azonban Kastner egyéb feladataira hivatkozva visszautasította a megtisztelő felkérést, az egyetemi tanács a rektort, Prinz Gyulát kérte fel ideiglenesen az énekkar ellenőrzésére az új tanárelnök megválasztásáig.[14]

A Pécsi Egyetemi Énekkar 1939-ben még működött. 1939. május 23-án tartott hangversenyükön a Katolikus Körben Sass Dezső kísérte az énekeseket zongorán. [15] 1942-ben Vadas Gábor távozott karnagyi tisztségéből. Az egyetem tanácsa ekkor Agócsy László karnagyot, a polgári fiúiskola tanárát bízta meg a kórus vezetésével.[16]

Innentől kezdve már nem rendelkezünk további információval a Pécsi Egyetemi Énekkar működéséről a M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem időszaka alatt.

Az énekkar tagjai 1929-ben[17]:

Nők: Szanathy Júlia, Heffler Irma, Simon Sári, Réti Margit, Vázsonyi Anna, Bruckmayer Mária, László Piroska, Kropf Rózsa, Ponesz Aranka, Algőver Ilona, Grabant Mária, Birner Ibolya, Havass Ilona, Tholway Ilona, Kardos Emília, Taubert Erzsébet, Rásky Gizella, Bitskey Paula, Simrák Ilona, Hajdu Irén;

Férfiak: Sperl József, Schmidt Jenő, Mosonyi G., Haug Antal, Bárdis István, Kovács Sándor, Hartmann Ferenc, Dobszay László, Gyulay József, Faix Ferenc, Bíró J. László, Szolga Dezső, Hederics F.

Az énekkar férfi tagjai az 1930/31. tanév II. felében[18]:

Tenor I.: Ittzés István, Misángyi Sándor, Waldfogel József, Holler Andor, Horváth Ferenc, Roszkovetsz Ákos, Ambrus József, Mayer Péter,

Tenor II.: Jakab János, Sraga András, Csutorás Pál, Bognár Lajos, Heilmann József, Molnár István, Pajzs Ferenc, Rasztovits Gyula, Förster Ede

Basszus I.: Kümmel Lajos, Guth Béla, Kőrösi Zoltán, Bárdos István, Martos /Mautner/ J. Legár Pál, Kertész Gyula, Vitál Gyula

Basszus II.: Fulmer Dezső, Dziobek László, Staub Ferenc, Györe Károly, Hermann István, Halász Mihály, Bind István


Levéltári források:

PTE Egyetemi Levéltár

  • M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei
  • PTE Egyetemi Levéltár: M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyvei
  • PTE Egyetemi Levéltár: PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar

Sajtóforrások:

Dunántúl 1927, 1938

Pécsi Napló 1939


Képek jegyzéke:

1. kép – A Pécsi Egyetemi Énekkarok hangversenyének hirdetése, 1927. (Dunántúl, 1927. május 25. 6.)

2–3. kép – A Pécsi Egyetemi Énekkarok hangversenyének programfüzete, 1927. (PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1926/1927. Programfüzet)

4–5. kép – Tisztelet- és belépőjegy a Pécsi Egyetemi Énekkarok I. hangversenyére, 1927. (PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1926/1927. Programfüzet)

6. kép – Téves dátum (Dunántúl, 1927. május 26. 4.)

7. kép – A Pécsi Egyetemi Énekkar, 1928. (PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d.)

8–9. kép – Meghívó a Pécsi Egyetemi Énekkar hangversenyére. 1939. (PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1929/1930. Meghívó, 1939.)

További bejegyzéseink


[1] A megalakulás dátuma kérdéses. Egy másik forrás, az Erzsébet Tudományegyetem az 1925/26. tanév második rendes, 1925. november 28-án tartott tanácsülésének jegyzőkönyve már említi az egyetemi énekkar részvételét az 1925. október 4-én tartott tanévnyitó ünnepségen. (PTE EL ETE ET tanácsülési jegyzőkönyvei, 1925/26. tanév, II. rendes ülése, 42/1925-26.)

[2] Pécsi egyetemi énekkarok első hangversenye. Dunántúl, 1927. május 26. 7.

[3] PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1926/1927. Entz Béla nyitóbeszéde.

[4] PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1926/1927. Entz Béla nyitóbeszéde.

[5] PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1926/1927. Vadas Gábor levele Entz Bélának, 1927. szeptember 24.

[6] PTE EL ETE ET tanácsülési jegyzőkönyvei, 1931/32. tanév, III. rendes ülése, 545/1931-32.

[7] PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1929/1930. Vadas Gábor levele Entz Bélának, 1932. április 22.

[8] PTE EL ETE ET tanácsülési jegyzőkönyvei, 1937/38. tanév, I. rendes ülése, 248/1937-38.

[9] PTE EL ETE ET tanácsülési jegyzőkönyvei, 1937/38. tanév, VI. rendes ülése, 1002/193 7-38.

[10] Hangverseny a pécsi egyetem átalakított aulájában. Dunántúl, 1938. május 24. 3.

[11] PTE EL ETE ET tanácsülési jegyzőkönyvei, 1937/38. tanév, X. rendes ülése, 1002/193 7-38.

[12] PTE EL ETE ET tanácsülési jegyzőkönyvei, 1934/35. tanév, VII. rendes ülése, 1179/1934-35.

[13] PTE EL ETE OK tanácsülési jegyzőkönyvei, 1935/36. tanév, I. rendkívüli ülése, XVIII. pont

[14] PTE EL ETE OK tanácsülési jegyzőkönyvei, 1935/36. tanév, II. rendes ülése, X. pont

[15] Pécsi Napló, 1939. május 23. 3.

[16] PTE EL ETE ET tanácsülési jegyzőkönyvei, 1941/42. tanév, III. rendes ülése, 828/1941-42.

[17] PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1929/1930. Énekkari névsor

[18] PTE EL VIII. 108. a. Diákjóléti Bizottság iratai 19. d. Egyetemi Énekkar 1929/1930. Énekkari névsor az 1930/31. tanév II. félévéről

A bejegyzést írta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *